תקנון אתר חברת בייבי קנגורו בע”מ

תנאי שימוש באתר האינטרנט של בייבי קנגורו

כללי

 1. בייבי קנגורו ו/או מי מטעמה המוסמך לכך (להלן: “בייבי קנגורו”/”החברה” (מפעילה אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר”) אשר מציע למשתמשים בו (כהגדרתם להלן) מידע בתחומים שונים הנוגעים למוצרי בייבי קנגורו, לתחומי פעילותה של בייבי קנגורו והמוצרים והשירותים שאותם היא מעניקה.

מובהר מראש כי האתר הינו אתר פרסומי בעיקרו אשר מציג מעת לעת את המוצרים הנמכרים על ידי החברה. החברה אינה מתחייבת למכור מוצר כלשהו ו/או כי כל המוצרים המוצגים באתר בכל מועד נתון יהיו זמינים למכירה במלאי החברה וכי הם יהיו ניתנים לאספקה מיידית. על הלקוח ליצור קשר עם החברה על מנת לברר את זמינות המוצר, זמן אספקה וכל יתר תנאי המכירה.

למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה מתחייבת למחירים הנקובים באתר וכי לעיתים יתכנו שינויים בין מחירי המכירה באתר למחירי המכירה בפועל.

כל המחירים הנקובים באתר אינם כוללים הובלה והרכבה אלא אם צוין אחרת.

האתר עתיד לכלול, לפי החלטת החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, אפשרות למשתמשים שעברו תהליך הרשמה ואושרו על ידי בייבי קנגורו לקבל באמצעות האתר כל מידע רלוונטי אחר הנוגע למוצרים הנמכרים על ידי בייבי קנגורו וכן לבצע פעולות מסוימות בהרשאת בייבי קנגורו וכמפורט באתר. כמו כן, יתכן שהאתר יאפשר למשתמשים מעת לעת, כפי שהחברה תמצא לנכון, לעשות בו שימושים נוספים, ובכלל זה לעיין ו/או להגיב ואו להעלות סוגי תוכן שונים כגון טקסט, מידע, נתונים, קישורים, תווים, סמלים, קבצי קול, וידאו, תמונות, סרטונים. מובהר כי יתכן שהסרטונים יועלו לאתר  YOU TUBEוכי המשתמש מודע לכך ולכל ההשלכות שיש להעלאת סרטונים לאתר הנ”ל מבחינת חשיפת הסרטונים באתר הנ”ל הכול לפי כללי האתר הנ”ל.

 1. שימוש באתר וקבלת שירותים מבייבי קנגורו על ידי משתמש מורשה, במידה והחברה תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר כניסה לאתר של משתמשים מורשים, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש” או “ההסכם”). אנא קרא/י את תנאי השימוש בקפידה. בסיום הקריאה הנך מתבקש לסמן במקום המיועד לכך האם הנך מסכים לתנאים אלה.
 2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 3. בהסכם זה, תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדו:
  • “מידע” – כל מידע המוצג באתר על ידי בייבי קנגורו, בין אם בנוגע למוצר ספציפי ובין בכלל, מידע טקסטואלי, תכנים, לוגו, עדכונים, תצורות שונות, מאמרים, תיעוד, תכניות, שרטוטים, פרטים, עובדות, חומרים, מסמכים, נהלים, סקיצות, תוכנות, כיתוב, סימנים, סמלים וסמלילים, תווים, קבצים, טקסטים, מידע ויזואלי (לרבות תמונות וסרטונים), כתובות, קודי מחשב, קבצים וכיו”ב.
  • “משתמש” – כל אדם ו/או ישות אשר נכנס לאתר ו/או גולש בו וזאת בין אם הוא משתמש מורשה (כהגדרתו להלן) ובין אם הוא משתמש מזדמן.

שירותים למשתמש מורשה וסיסמאות

 1. בייבי קנגורו, על פי שיקול דעתה הבלעדי תהא רשאית מעת לעת לאפשר למשתמשים שנרשמו והורשו לכך על ידה (להלן: “משתמש מורשה”) לבצע פעולות ולקבל שירותים מסוימים באמצעות האתר, שטיבם והיקפם יקבעו מעת לעת על ידי בייבי קנגורו, ואשר אינם ניתנים לכלל המשתמשים ו/או למשתמשים מזדמנים. שירותים אלה יינתנו אך ורק למשתמשים מורשים שאושרו על ידי בייבי קנגורו לאחר שמסרו לבייבי קנגורו פרטים ו/או נתונים אישיים נכונים ומדויקים וקיבלו שם משתמש וסיסמא לשימושם האישי. במידה והנתונים שמסר המשתמש ימצאו תקינים, תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש סיסמה, אשר תשמש אותו בעת הכניסה לאתר ו/או בעת הכניסה לשירותים שבאתר.
 2. מובהר כי כל התנאים המפורטים בהסכם זה יחולו גם על משתמשים מורשי.
 3. המשתמש מתחייב כי הפרטים שהוא נתן ו/או ייתן לבייבי קנגורו לצורך רישומו כמשתמש מורשה הינם נכונים ומדויקים.
 4. על המשתמש המורשה מוטלת האחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלו ואת דרכי הגישה לשירותים שבאתר בסודיות, על ידי נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש.
 5. בייבי קנגורו תהא רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק להעניק שירותים מסוימים באתר (כולם או חלקם) בין אם למשתמשים המורשים ובין אם לאחרים ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, להוריד ו/או למחוק מהאתר פרסומים שונים ו/או לצמצם את היקף הפעולות שניתן לבצע ו/או לבטלן כליל, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 6. משתמש מורשה המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר, רשאי לעשות כן באחת מהדרכים הבאות:
  • בטלפון לשירות הלקוחות של בייבי קנגורו שמספרו כמופיע באתר.
  • דרך יצירת הקשר באתר אינטרנט זה.

רק אישורה של בייבי קנגורו בכתב על ביטול הרישום יהווה ראיה לביטול הרישום.

השימוש באתר ובמידע.

 1. משתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות בייבי קנגורו ו/או מי מטעמה והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בבייבי קנגורו ו/או בפג ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש כי הוא לא יגרום ו/או יתרום, בין בהתנהגות, בין במעשה ובין במחדל (במישרין ו/או בעקיפין) לנזק כלשהו לבייבי קנגורו ו/או לצדדים שלישיים וכי בעשותו שימוש באתר הוא לא יפר כל זכות של בייבי קנגורו ו/או צד שלישי כאמור לרבות זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות וביצוע פרסומים אסורים על פי דין.
 3. המשתמש מתחייב, שלא להעתיק את האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות שימוש לרעה באתר זה ולא לנקוט בפעולות שיש בהן כדי לפגוע בבייבי קנגורו ו/או במשתמשים אחרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא לנקוט בפעולות הבאות: משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה, מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדת משתמשים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, העלאת תכנים ו/או קישורים כלשהם לתכנים אשר יש בהם כדי לפגוע ברגשות משתמשים אחרים ו/או יש בהם לגרום נזק, השתתפות ו/או הפניה לשיתוף קבצים אסור ו/או לאתר המפר זכויות של צדדים שלישיים, חבלה מכל סוג שהוא באתר, וכן כל ניסיון להעלות ו/או למסור מידע ו/או להציע שירותים שהמשתמשים ו/או בייבי קנגורו אינם מעוניינים בהם.

למרות האמור לעיל מוסכם במפורש כי המשתמש רשאי להוריד מהאתר חומר אשר מוגדר באתר כחומר הניתן להורדה ולשימוש המשתמש באתר.

 1. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לבייבי קנגורו ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 2. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור עבור צדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של בייבי קנגורו לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע שפורסם באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי בייבי קנגורו, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.
 3. המשתמש מתחייב לשמור בקפדנות על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
 4. המשתמש מתחייב, ליידע את בייבי קנגורו, באופן מיידי, על כל חשש לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין ו/או תנאי שימוש אלה הנובעים בקשר עם פעולות המשתמש.
 5. המשתמש מצהיר בזאת ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שבייבי קנגורו תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין כנגד משתמש שהפר את תנאי השימוש כאמור, לרבות העברת פרטיו לרשות השלטונית הרלבנטית ו/או לצדדים שלישיים אחרים כפי שבייבי קנגורו תמצא לנכון.

פרטי המשתמש

 1. למעט במקרה שבו משתמש מעוניין לקבל הרשאה לקבלת שירותים באתר כמשתמש מורשה, המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לבייבי קנגורו ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.
 2. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של בייבי קנגורו. המשתמש מסכים ומאשר ובייבי קנגורו מתחייבת כי היא תעשה בנתונים שיצטברו אצלה שימוש הוגן, סביר ובהתאם להוראות כל דין. בכפוף להוראות הדין, מסכים המשתמש כי בין היתר, בייבי קנגורו תשתמש במידע שיצטבר אודותיו לצורך פרסום, שיווק וקידום מכירות, הפקת פעילויות ואירועים, מתן שירותי דיוור (על ידי בייבי קנגורו ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים), אחסון, קיום מטרות סטטיסטיות ו/או לצורך עשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים וכן שימוש לצרכים מסחריים ואחרים.
 3. המשתמש מסכים כי בכפוף לדין, בייבי קנגורו תהיה רשאית להגביל או לחסום את המידע, כולו או חלקו בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת. בייבי קנגורו תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

אחריות וכללי זהירות

 1. המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמות שהם (AS IS) והמשתמש מסכים ומאשר כי בייבי קנגורו, ו/או לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה, לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות המשתמש עליו, בקשר עם המוצרים ו/או השירותים שניתנו לו על ידי בייבי קנגורו באופן ספציפי בחשבון המשתמש המורשה שבאתר (“המידע שבאחריות (” ו/או בכל צורה אחרת.
 2. מובהר למשתמש כי כל מוצר הנרכש מבייבי קנגורו בין אם ישירות מהחברה ובין אם על ידי מי מטעמה, מחייב מילוי קפדני אחר הוראות המדריך למשתמש ומילוי קפדני אחר הוראות הזהירות המצורפות אליו. המשתמש מוזהר כי חלק ממוצרי בייבי קנגורו עלולים להיות מסוכנים אם לא יעשה בהם שימוש זהיר על פי ייעודם ועל פי המדריך למשתמש. בייבי קנגורו ו/או מי מטעמה פוטרים עצמם מכל אחריות לכל נזק שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה משימוש בלתי זהיר במוצר כלשהו ו/או תוך חריגה מהמדריך למשתמש והאזהרות הכלולות בו.
 3. המשתמש מסכים ומאשר כי למעט באשר למידע שבאחריות, לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי בייבי קנגורו ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (ישיר ו/או עקיף) ובכלל, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 4. מובהר כי בייבי קנגורו ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמה לרבות עובדיהם ו/או נציגיהם ו/או מי שפועל מטעמם, לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר, לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
 5. המשתמש מסכים כי לגבי כל עניין העולה בקשר עם השימוש באתר, באחריותו המלאה של המשתמש לערוך בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת, לרבות לגבי המידע שבאחריות. מוסכם בזאת, כי אין באמור בפרסומים כלשהם המפורסמים באתר כדי להוות ייעוץ ו/או מתן חוות דעת בעניין.
 6. בייבי קנגורו נוקטת באמצעים סבירים המקובלים על מנת לאפשר שתאור המוצרים והמידע שבאתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש מצהיר בזאת כי הדבר ידוע לו והוא פוטר בזאת את בייבי קנגורו ו/או את מי מטעמה ו/או את ספקי המידע מטעמה מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בייבי קנגורו תנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי מידע בנוגע למשתמש יישמר בסודיות והיא מתחייבת כי בכפוף להוראות הדין ו/או רשות מוסמכת ו/או הסכמת המשתמש, היא לא תמסור לצדדים שלישיים כלשהם מידע בנוגע למשתמשי האתר.
 8. בייבי קנגורו אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. בייבי קנגורו לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג’ כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.
 9. בייבי קנגורו לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.
 10. מובהר עוד, כי בייבי קנגורו לא תישא באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר, אם וככל שיהיו כאלה. בכלל זה בייבי קנגורו לא תישא באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ”ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. בייבי קנגורו לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.
 11. בייבי קנגורו רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים מכל מין וסוג ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות פרסומות, באנרים, ומודעות ולרבות מודעות מסחריות של צדדים שלישיים. המשתמש משחרר בזאת ופוטר את בייבי קנגורו מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים כלשהם המוצגים באתר ושאינם נעשים מטעמה של בייבי קנגורו.
 12. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10 לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה, המשתמש מסכים ומאשר, כי בייבי קנגורו רשאית לפי שיקול דעתה למנוע ממשתמש את השימוש באתר, למנוע גישה לאתר (כולו או חלקו), לבטל רישום של משתמש מורשה, לעדכן, לשנות ו/או למחוק מעת לעת את המידע המופיע באתר (כולו או חלקו), לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של מוצרים המוצגים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם וזאת בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש וללא צורך לקבל את הסכמתו לכך. המשתמש מסכים כי במקרה כזה, בייבי קנגורו לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.

קניין רוחני

 1. מובהר כי השם בייבי קנגורו והלוגו המצורף אליו ו/או כי הסימן המסחרי של JOLLY JUMPER  בישראל הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה וכי המשתמש מסכים כי כל זכויות הקניין באתר ובמידע שבו לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות בתוכנה, בפטנטים, בהפצה ובהמצאות הינם ויהיו תמיד בבעלותה הבלעדית והמלאה של בייבי קנגורו ואין למשתמש כל זכות מכל סוג שהוא באתר ובמידע שבו.
 2. המשתמש מתחייב כי הוא לא יעתיק, יפיץ, יציג בפומבי, יתרגם ו/או ימסור לצד שלישי כלשהו כל חלק של האתר ו/או כל מוצר המוצג בו ו/או כל פלט של האתר ו/או כל מידע שבאתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת לכך של בייבי קנגורו בכתב ומראש.
 3. המשתמש מתחייב שלא לבצע שינויים כלשהם באתר ו/או במידע, לרבות שינויי עריכה ונוסח והוא מתחייב שלא לפרסם את המידע (בין אם שונה ובין אם לא) ו/או חלק ממנו באינטרנט ו/או במדיה כלשהי אחרת, קיימת ו/או עתידית. המשתמש מתחייב עוד כי הוא לא יבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
 4. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא לא יעתיק את האתר ו/או כל חלק ממנו ולא ינקוט בשום פעולה ולא ירשה לבצע כל פעולה שעלולה (במישרין ו/או בעקיפין) לחבל בתפעולו התקין והשוטף של האתר ו/או עלולה לגרום לשינוי המידע המוצג בו ו/או עלולה לגרום לנזקים לבייבי קנגורו ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. תכנים המפורסמים בבייבי קנגורו על ידי המשתמשים.
 5. יתכן שהמשתמש יהא רשאי להעלות קבצים מסוגים שונים לאתר לרבות סרטונים ומצהיר ומתחייב בזאת מראש וכתנאי לזכותו כאמור, כי הוא בעל הזכויות ו/או זכאי לעשות שימוש בקבצים אשר יועלו על ידו לרבות בסרטונים השונים שיועלו על ידו כאמור וכי בייבי קנגורו תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת להוריד כל קובץ שהועלה מכל סיבה שהיא לרבות אם המדובר בפעולה אשר הינה בניגוד לתנאי תקנון זה כמפורט להלן.
 6. מובהר במפורש כי בייבי קנגורו רשאית להעלות את הסרטונים לכל אתר שתיבחר ובמיוחד כי בייבי קנגורו תעלה את הסרטונים בין היתר לאתר YOU TUBE עם כל ההשלכות שיש לכך מבחינת חשיפת הסרטים לציבור משתמשי האינטרנט הכול על פי מדיניות אתר זה. המשתמש מצהיר בזאת כי כל המופיע בסרטונים כאמור נתן מראש את הסכמתו להעלאת הסרטון כאמור וכי הוא מוותר מראש בוויתור בלתי חוזר על כל טענה בהקשר לכך ו/או לנזקים כלשהם העלולים להיגרם לו או למי מטעמו בהקשר לכך.

מובהר בזאת כתנאי עיקרי ויסודי לזכותו של המשתמש להעלות חומר לאתר החברה כי המשתמש מסכים בזאת כי הוא ו/או מי מטעמו יהיו מנועים מלפרסם באתר תכנים לא ראויים (הודעות, תמונות, סרטים, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) לרבות את התכנים הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

בייבי קנגורו רשאית לסרב על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לנמק החלטתה, לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים אלו בכל עת.
מובהר כי התכנים שימסרו על ידי המשתמש לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות המשתמשים עלולים לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפי המשתמש ו/או כלפי מי מטעמו באחריות לתגובות אלו, או לכל הוצאה שתגרם למשתמש ו/או לרכושו בעקבות התגובות הנ”ל.

בייבי קנגורו לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו למשתמשים ו/או לרכושם ו/ או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

המשתמש מסכים בזאת מראש כי במשלוח תכנים לפרסום “בבייבי קנגורו”, הינו מקנה “לבייבי קנגורו” רישיון חינם בלתי חוזר ושאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה .במיוחד מסכים בזאת המשתמש כי הוא לא זכאי, ולא יהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שימסור לפרסום ב”בייבי קנגורו”. על המשתמש לדעת, כי כל מידע שימסור לפרסום בבייבי קנגורו יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, על המשתמש לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה בהעלאת חומר כלשהו לאתר לרבות במסירת פרטים אישיים.

דואר אלקטרוני (דוא”ל) ופרטיות

 1. פרטי הכניסה לכתובת הדוא”ל של המשתמש ופרטים נוספים אודות המשתמש כפופים לכללי הגנת הפרטיות בחוק וכן הכללים הנהוגים על ידי בייבי קנגורו. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן, בין היתר, על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית בייבי קנגורו למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי כאמור.
 2. על אף האמור לעיל, על המשתמש לדעת כי חלק מהשירותים באתרי בייבי קנגורו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה נידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם ודרכי ההתקשרות עמו. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים טעוני הרישום.
 3. הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של בייבי קנגורו. על פי חוק, המשתמש אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למסרו לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותים אלה.
 4. עם רשום המשתמש במאגר המידע של בייבי קנגורו, תהא בייבי קנגורו רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי הוכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל בייבי קנגורו לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת את המשתמש. אם אין ברצון המשתמש להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, המשתמש יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לבייבי קנגורו.
 5. יובהר, כי בייבי קנגורו אינה מתחייבת כי שירותי הדוא”ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, וכן כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבה, לרבות רשימות תפוצה. משכך, בייבי קנגורו לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. בייבי קנגורו ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לכל הפרה של תנאי השימוש והוא מתחייב בזאת לשפות את בייבי קנגורו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בקשר עם הפרת תנאי שימוש אלה.

הפסקת פעילות האתר

 1. בייבי קנגורו רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

שונות

 1. בייבי קנגורו תהא רשאית לשנות, מעת לעת את תנאי השימוש באתר וזאת ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש. כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את המשתמשים במועד פרסומם של תנאי השימוש המתוקנים באתר.
 2. המשתמש מסכים כי בכל סכסוך נשוא הסכם זה לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים כלשהם וכי הדין החל על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת שתתגלע בקשר עם האתר, המידע ו/או השימוש בהם יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב או בירושלים בלבד.
 3. מובהר ומוסכם כי בייבי קנגורו תהא רשאית למחות, להעביר ו/או להסב את כל הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות מהסכם זה, באופן מלא או חלקי ובכל צורה שהיא לצד ג’ כלשהו, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

נספח א’ לתקנון- מכירה בחנות בייבי קנגורו ובחנות וירטואלית

 1. האתר משמש בין היתר כחנות וירטואלית המופעלת על ידי בייבי קנגורו בע”מ להלן: (“בייבי קנגורו”).
 2. אתר בייבי קנגורו מציע לגולשים מוצרים ושירותים הנמכרים על ידי חברת בייבי קנגורו אשר הינה היבואנית הבלעדית בישראל של מוצרי חברת JOLLY JUMPER .
 3. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר בייבי קנגורו, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט –בהתאם לבקשת המשתמש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
 4. אתר בייבי קנגורו מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע נוקב בתקופת תוקפו, והצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת למשתמש במהלך התקופה הנקובה בלבד. אין כפל מבצעים אלא אם צוין אחרת.
 5. כל המבצע פעולת רכישה באתר בייבי קנגורו , מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר בייבי קנגורו , כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בייבי קנגורו ו/או מי מטעמה ו /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בייבי קנגורו /או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 6. לבירורים ניתן לפנות לבייבי קנגורו בטלפון: 0523141312 או באמצעות email  שכתובתו [email protected]  לרבות לגבי מי זכאי לבצע פעולות רכישה ו/או כל שאלה אחרת באשר לתהליך הרכישה האספקה. המוצרים ו/או תנאי המכירה.
 7. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר בייבי קנגורו /או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: “הגולש”/”המשתמש”/ “הרוכש”).
 8. פעולת רכישה של מוצרים באתר בייבי קנגורו נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת בישראל, אף על פי כן ככל שניתן יהיה להעביר בהעברה בנקאית לחשבון בייבי קנגורו, אז במקרה כזה ההזמנה תהיה בתוקף רק לאחר קבלת התשלום בפועל.
 9. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי בייבי קנגורו הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר, באמצעות כרטיס שהנפיקה, מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
 10. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, במידה והעסקה בוצעה באמצעות הטלפון ולקונה אין כתובת דואר אלקטרוני נציג השירות של בייבי קנגורו יוכל לבקש כל פרט אחר הנחוץ להשלמת העסקה למשלוח החשבונית ולטיפול בהזמנה.
 11. בייבי קנגורו תהא רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

המוצרים המוצעים לרכישה באתר בייבי קנגורו

 1. בייבי קנגורו מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. בייבי קנגורו מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. לבייבי קנגורו שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 4. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי של הספק. היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה בייבי קנגורו מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שבייבי קנגורו תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לבייבי קנגורו /או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
 5. חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר בייבי קנגורו מלווים בתעודת אחריות לשנה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: “בעל האחריות”). האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בייבי קנגורו /או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד.
 6. רוב המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, בייבי קנגורו תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד בייבי קנגורו /או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.
 7. כל מוצר המוצע לרכישה באתר בייבי קנגורו ילווה בנתונים הבאים לפחות:
 • א. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
 • ב. מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד, ובייבי קנגורו תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה, אם בכלל.
 • ג. דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
  ד. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים.
  לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר בייבי קנגורו ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • ד. מפרט כללי של המוצר.
 • ה. זהות חברת השירות אופן ביצוע פעולת רכישה.
 1. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר בייבי קנגורו ללא הגבלה.
 2. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. בייבי קנגורו ו/או מי מטעמה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
 3. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
 4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של בייבי קנגורו בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי בייבי קנגורו תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 5. מערכת המחשב של בייבי קנגורו מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר בייבי קנגורו , ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת הרכישה

 1. מובהר כי כאשר מדובר ברכישה באמצעות האתר לא חלות על פי החוק תקנות ביטול עסקה כי אם חוק הגנת הצרכן כמפורט להלן:

כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי בייבי קנגורו בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג’ (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.

כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 1. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.
 2. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצג לביו באתר בייבי קנגורו או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות החוק רשאית בייבי קנגורו לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה’ לחוק. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית בייבי קנגורו לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
 3. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.
 4. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי, במקרים מסוימים ביצוע העסקה יבוצע במועד אחר ע”י העברת מספר כרטיס האשראי טלפונית לבייבי קנגורו.
  מובהר כי האמור לעיל הינו בכפוף לכל דין כפי שישתנה מעת לעת ויחייב את בייבי קנגורו ככל שיחייב.
 5. ברכישת מוצר בתשלומים מעבר לתשלומים הפטורים מריבית והצמדה,
  בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר. אחריות ושירות.
 6. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר בייבי קנגורו הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.
 7. תקופת האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים תקפה בכפוף לתנאי
  האחריות של תעודת היצרן וכל תיקון חל על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.
 8. יחד עם זאת בייבי קנגורו תעניק שירות לכל המוצרים שנקנו באתר בייבי קנגורו הבאתו של המוצר לכתובת בייבי קנגורו תעשה ע”י הלקוח או מי מטעמו ועל חשבונו .
  לאחר קבלת המוצר לתיקון בייבי קנגורו תעביר את המוצר לספק בהקדם האפשרי לביצוע תיקון או החלפה בכפוף לתעודת האחריות שצורפה ע” היצרן ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. תיקון המוצר יתבצע לכל המאוחר עד חודש מיום המסירה לספק ולא מיום קבלת המוצר בחנות.

תנאים נוספים

 1. בייבי קנגורו שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר בייבי קנגורו .
 2. כל המחירים המוצגים באתר בייבי קנגורו בע”מ כוללים מע”מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח.
 3. תמונות המוצרים המוצגות באתר בייבי קנגורו הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 4. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בייבי קנגורו יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר בייבי קנגורו, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסיקה אשר שיעורם עולה על 10%, רשאית בייבי קנגורו להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
 5. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה בייבי קנגורו רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
 6. במידה שיתברר לבייבי קנגורו כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו יוכל הרוכש לאסוף את המוצר מאת מחנויות הרשת.
 7. בוטלה העסקה על פי סעיפים 37, 38, 39 לעיל, תשיב בייבי קנגורו לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה. בייבי קנגורו רשאית לקזז מן הסכום האמור את הסכום ששולם בגין המשלוח (אם שולם).
 8. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עימו מועד בו יוכל להגיע לקחת את המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.
 9. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בירושלים או בתל אביב סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 10. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה או מוצר שנשלחה בדואר לבקשת הלקוח, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
0